Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có những nhiệm vụ gì?

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 42/2015/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

nhiệm vụ Trung tâm Pháp y cấp tỉnh, Thông tư 42/2015/TT-BYT

Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có những nhiệm vụ gì? - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 42/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh bao gồm:

1. Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh bao gồm:

  • Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;

  • Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;

  • Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền;

  • Giám định và giám định lại trên hồ sơ;

  • Các trường hợp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

  • Giám định pháp y theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

  • Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;

  • Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về chuyên ngành pháp y.

4. Tham gia công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực pháp y. Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực giám định pháp y.

5. Thực hiện dịch vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp và Viện Pháp y Quốc gia về hoạt động giám định pháp y, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Ngoài ra, tại Điều 3 Thông tư 42/2015/TT-BYT quy định Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 42/2015/TT-BYT, ban hành ngày 16/11/2015.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

6

Văn bản liên quan