Trường hợp giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị

Thông tư 02/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 23/3/2017 nhằm quy định cụ thể những trường hợp Trường hợp giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị.

Theo đó, Thông tư 02 quy định trường hợp chưa có nhân sự đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để giới thiệu, đề xuất nhân sự giao quyền cấp trưởng hoặc giao phụ trách Cục Thi hành án dân sự báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Trường hợp giao quyền cấp trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ký Công văn trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cấp tỉnh về nhân sự dự kiến.

Đồng thời Thông tư 02 còn quy định căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và ý kiến của cấp ủy địa phương (nếu có), Tổng cục Thi hành án dân sự trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định giao quyền cấp trưởng hoặc giao phụ trách Cục Thi hành án dân sự.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 07/5/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

152

Văn bản liên quan