Trường hợp nào cơ quan hành chính nhà nước không tổ chức cuộc họp

Ngày 09/11/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định cụ thể những trường hợp cơ quan hành chính nhà nước không tổ chức cuộc họp.

Theo đó, Quyết định 45 quy định các trường hợp sau không tổ chức cuộc họp:

  • Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp.

  • Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết.

  • Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp.

  • Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

  • Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Xem chi tiết Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

770

Văn bản liên quan