Từ 01/12/2020, DN kinh doanh đường sắt có thể gửi báo cáo bằng VB điện tử

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

DN kinh doanh đường sắt có thể gửi báo cáo bằng VB điện tử, Thông tư 24/2020/TT-BGTVT

Từ 01/12/2020, DN kinh doanh đường sắt có thể gửi báo cáo bằng VB điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó Điều 3 Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 76 Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. Cụ thể, chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt được thực hiện như sau:

- Tên báo cáo: Báo cáo công tác quản lý, sử dụng các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

- Nội dung yêu cầu báo cáo:

  • Báo cáo tình hình sử dụng các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu;

  • Tình hình biến động nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu;

  • Kế hoạch, nhu cầu để sát hạch cấp mới, cấp lại giấy phép lái tàu của năm sau.

- Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt sử dụng chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

- Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam.

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15 tháng 12 hằng năm.

- Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu.

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 năm báo cáo hoặc đến thời điểm theo yêu cầu.

- Mẫu biểu số liệu báo cáo:

  • Tình hình sử dụng và biến động nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Báo cáo Kế hoạch nhu cầu sát hạch cấp mới, cấp lại Giấy phép lái tàu theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 33/2018/TT-BGTVT.

 Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/12/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan