Từ 01/7/2020, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Theo đó, tại Điều 13 Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong Công an nhân dân trong trường hợp sau đây:

Hình minh họa (Nguồn Internet)

- Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

- Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tuy nhiên, việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Không để bị lộ, bị mất bí mật nhà nước;

- Quá trình tiêu hủy phải tác động làm thay đổi hình dạng, tính năng, tác dụng của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và loại bỏ hoàn toàn thông tin bí mật nhà nước;

- Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi tiêu hủy không thể phục hồi hình dạng, tính năng, tác dụng, nội dung.

Về thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định như sau:

- Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư 38/2020/TT-BCA  có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;

- Cán bộ, chiến sĩ đang quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quyền quyết định tiêu hủy trong trường hợp "Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc" và báo cáo ngay bằng văn bản về việc tiêu hủy với người có thẩm quyền.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 38/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

66

Văn bản liên quan