Từ 01/8/2019, bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản QPPL do BTP ban hành

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 04/2019/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BTP, từ 01/8/2019, 02 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng sau đây sẽ bị bãi bỏ:

bai bo 02 VBQPPL linh vuc dau tu xay dung, Thong tu 04/2019/TT-BTP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thông tư 03/2011/TT-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự;

  • Thông tư 16/2011/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 01/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan