Từ 06/4/2020, hồ sơ thẩm định chương trình đầu tư công cần những gì?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được Chính phủ ban hành vào ngày 06/4/2020.

hs tham dinh chuong trinh dau tu cong, 40/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Điều 18 Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng áp dụng từ ngày 06/4/2020 sẽ bao gồm:

  • Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công;

  • Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công;

  • Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật Đầu tư công;

  • Các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có).

Về hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ý kiến của cộng đồng dân cư quy định tại điểm c khoản 1 Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định nội dung thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, bao gồm:

  • Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

  • Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  • Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đầu tư công;

  • Sự phù hợp giữa tổng mức đầu tư của dự án gắn với cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án; đánh giá các chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong quá trình khai thác dự án;

  • Tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, lĩnh vực, các vùng lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân sách, việc làm, thu nhập và đời sống người dân; các tác động đến môi trường và phát triển bền vững.

Lưu ý: Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định là 10 bộ.

Chi tiết xem tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan