Từ 10/10/2019, đối tượng nào được tuyển chọn nghĩa vụ CAND?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, đối tượng tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được liệt kê cụ thể tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP như sau:

doi tuong tuyen chon thuc hien nghia vu CAND, nghi dinh 70/2019/NĐ-CP

Nguồn: Internet

  • Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

  • Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện

  • Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Nghị định 70/2019/NĐ-CP cũng quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:

  • Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

  • Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

266

Văn bản liên quan