Từ 15/11/2019, Bãi bỏ hàng loạt văn bản QPPL do Bộ Nội vụ ban hành

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BNV , 21 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành sau đây sẽ bị bãi bỏ toàn bộ từ 15/11/2019:

bai bo VBQPPL do bo noi vu ban hanh, Thong tu 11/2019/TT-BNV

Hình minh họa (nguồn internet)

STT

Văn bản bị bãi bỏ toàn bộ

1

Thông tư 832/TCCP-ĐP ngày 25/10/1993 hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 364-CT

2

Thông tư 252/TCCP.TC ngày 20/11/1995  hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 254 về việc các cấp chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ Việt Nam

3

Thông tư 151-TCCP/TC ngày 04/8/ 1997 hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

4

Thông tư 22/2003/TT-BNV ngày 15/ 5/2003 hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập.

5

Thông tư 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

6

Thông tư 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  điều  quy  định  tại  Nghị  định  159/2005/NĐ-CP

7

Thông tư 07/2006/TT-BNV ngày 01/12 /2006 hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

8

Thông tư 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định 15/2007/NĐ-CP

9

Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

10

Thông tư 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 62/2011/NĐ-CP

11

Thông tư 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011/NĐ-CP

12

Quyết định 04/2002/QĐ-BNV ngày 13/9/2002 về việc sửa đổi Điều 6 Chương II quy định ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-TCCP

13

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV ngày 30/12 /2002 về việc ban hành bản quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

14

Quyết định 30/2004/QĐ-BNV ngày 04/05/2004 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên

15

Quyết định 88/2004/QĐ-BNV ngày 10/12/2004 ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Nội vụ

16

Quyết định 57/2005/QĐ-BNV ngày 18/ 5/2005 ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội vụ

17

Quyết định 135/2005/QĐ-BNV ngày 15/12/2005về việc ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

18

Quyết định 07/2006/QĐ-BNV ngày 05 /4/2006 về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự

19

Quyết định 07/2007/QĐ-BNV ngày 13/7/2007 về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

20

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ngày 14/11/2007 về việc ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

21

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2019/TT-BNV có hiệu lực từ 15/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

195

Văn bản liên quan