Từ 15/11/2020 sẽ thay đổi thời điểm BCTC Quỹ tín dụng nhân dân

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Từ 15/11/2020 sẽ thay đổi thời điểm BCTC Quỹ tín dụng nhân dân, Thông tư 84/2020/TT-BTC

Từ 15/11/2020 sẽ thay đổi thời điểm BCTC Quỹ tín dụng nhân dân (Ảnh minh họa)

Tại Điều 7 Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư 20/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân, theo đó trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như sau:

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 31/8) và hàng năm (trước ngày 30/4 năm kế tiếp) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính tình hình tài chính của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 93/2017/NĐ-CP, cụ thể theo các chỉ tiêu sau:

  • Số lượng quỹ tín dụng nhân dân (trong đó, nêu rõ số lượng quỹ tín dụng nhân dân bị lỗ, số lượng quỹ tín dụng nhân dân không bị lỗ, số lượng quỹ tín dụng nhân dân lãi);

  • Tổng số lãi; tổng số lỗ;

  • Các vi phạm về chế độ tài chính của các quỹ tín dụng nhân dân được phát hiện trong quá trình thanh tra, giám sát (nếu có).

- Thời gian chốt số liệu:

  • Đối với báo cáo 06 tháng: Tính từ ngày 01 tháng 01 kỳ báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 kỳ báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).

  • Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).

- Phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

  • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

 Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 84/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan