Từ 15/11, quyết định cưỡng chế về thuế có thể gửi theo phương thức điện tử

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, Thông tư 87 cho phép quyết định cưỡng chế về thuế được gửi theo phương thức điện tử. Cụ thể:

1. Đối với tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế:

  • Quyết định cưỡng chế phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.
  • Trường hợp được coi là quyết định đã được giao xác định như sau:
    • Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận thì người có thẩm quyền hoặc công chức thuế có trách nhiệm giao quyết định cưỡng chế lập biên bản về việc tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận quyết định, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi tổ chức, cá nhân có địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế thì được coi là quyết định đã được giao.
    • Trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận; quyết định cưỡng chế đã được niêm yết tại trụ sở của tổ chức, nơi cư trú của cá nhân bị cưỡng chế hoặc có căn cứ cho rằng người bị cưỡng chế trốn tránh không nhận quyết định cưỡng chế thì được coi là quyết định đã được giao.

2. Đối với tổ chức, cá nhân có liên quan:

  • Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế hoặc công chức thuế có trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế phải gửi quyết định cưỡng chế cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế.
  • Trường hợp cưỡng chế cần sự phối hợp của UBND xã, phường, thị trấn thì quyết định cưỡng chế phải được gửi đến Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ chức cưỡng chế trước khi thi hành cưỡng chế để phối hợp thực hiện.

Thông tư 87/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan