Từ 25/10/2020, nhà thầu triển khai ứng dụng CNTT để báo cáo chủ đầu tư

Ngày 09/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

nhà thầu triển khai ứng dụng CNTT để báo cáo chủ đầu tư, Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Từ 25/10/2020, nhà thầu triển khai ứng dụng CNTT để báo cáo chủ đầu tư (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định nhà thầu triển khai thực hiện giám sát và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

- Lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết trước khi triển khai theo quy định về quản lý tiến độ thực hiện dự án tại Điều 33 Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô triển khai (nếu chủ đầu tư yêu cầu), trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình triển khai.

- Bố trí nhân lực, thiết bị triển khai theo hợp đồng.

- Đối với công tác triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị (bao gồm hiệu chỉnh vật tư, thiết bị) và cài đặt phần mềm thương mại

  • Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm, thiết bị trước khi bàn giao cho chủ đầu tư;

  • Cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm, thiết bị, phần mềm thương mại theo quy định của hợp đồng và thiết kế chi tiết được duyệt;

  • Vận chuyển, bàn giao sản phẩm, thiết bị, phần mềm thương mại cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng; thông báo cho chủ đầu tư các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm, thiết bị, phần mềm thương mại (nếu có);

  • Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm, thiết bị không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo hành và quy định của hợp đồng;

  • Thực hiện xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại và vận hành thử hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại.

- Đối với công tác triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu

  • Xác định yêu cầu;

  • Phân tích và xây dựng phương án xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu;

  • Lập trình, viết mã lệnh;

  • Kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai;

  • Thực hiện cài đặt phần mềm nội bộ.

- Thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho cán bộ quản trị; hỗ trợ, quản trị, vận hành và các công việc triển khai khác theo đúng hợp đồng và thiết kế chi tiết.

- Xử lý, khắc phục các sai sót, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng theo quy định của hợp đồng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

- Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình giám sát công tác triển khai, kiểm thử hoặc vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao.

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu.

- Thực hiện các công việc khác theo hợp đồng đã ký kết.

 Chi tiết xem thêm tại Thông tư 24/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 25/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan