Từ 6/8/2020, cơ quan lựa chọn dự án sản xuất phim có trách nhiệm gì?

Ngày 9/6/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL, Cơ quan lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm:

cơ quan lựa chọn dự án sản xuất phim, 03/2020/TT-BVHTTDL

Cơ quan lựa chọn dự án sản xuất phim có trách nhiệm gì? (Hình minh họa)

  • Tham mưu giúp Chủ đầu tư về phương án thành lập Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước (Hội đồng), Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng, là thường trực Hội đồng.

  • Tổ chức, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng, Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng.

  • Triệu tập các cuộc họp Hội đồng, Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng.

  • Kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ dự án sản xuất phim theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư này và chuyển hồ sơ đến Hội đồng trước ngày họp.

  • Tham mưu, đề xuất để Chủ đầu tư quyết định và cho phép lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước đưa vào sản xuất theo quy định hiện hành, trên cơ sở xem xét hồ sơ dự án, biên bản họp Hội đồng và các văn bản khác có liên quan (nếu có).

  • Cử nhân sự tham gia Hội đồng và Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý dự án sản xuất phim có nhiệm vụ hướng dẫn Cơ sở sản xuất phim lập phương án, hồ sơ dự án sản xuất phim theo định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong sản xuất phim thuộc lĩnh vực; Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và có văn bản (bao gồm bản in và bản điện tử) gửi Cơ quan lựa chọn dự án để Hội đồng và Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được giao; Cử nhân sự tham gia Hội đồng và Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng.

Xem thêm tại: Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 6/8/2020.

thu ba

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan