Từ ngày 01/11, sẽ có 14 loại hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với cấp 2, cấp 3

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với cấp 2, cấp 3, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT

Từ ngày 01/11, sẽ có 14 loại hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với cấp 2, cấp 3 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 21 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường gồm:

Thứ nhất, đối với nhà trường:

 1. Sổ đăng bộ.

 2. Học bạ học sinh.

 3. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).

 4. Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

 5. Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

 6. Sổ ghi đầu bài.

 7. Số quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

 8. Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến.

 9. Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện.

 10. Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính.

 11. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 12. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.

 13. Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh.

 14. Hồ sơ phổ cập giáo dục (đối với cấp trung học cơ sở).

Thứ hai, đối với tổ chuyên môn:

 1. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

 2. Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

Thứ ba, đối với giáo viên:

 1. Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

 2. Kế hoạch bài dạy (giáo án).

 3. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

 4. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Lưu ý: Hồ sơ trên dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bảo quản hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 01/11/2020.              

Lê Vy

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan