Ưu đãi cá nhân hoạt động KHCN có chức danh giáo sư, PGS từ 15/4/2020

Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

uu dai ca nhan hoat dong KHCN chuc danh giao su, Nghi dinh 27/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 10 Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có chức danh giáo sư, phó giáo sư trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng I và được hưởng các chính sách, chế độ như người có chức danh tương đương trong cơ sở giáo dục đại học công lập nếu các chính sách, chế độ đó có lợi hơn.

Bên cạnh đó, Nghị định 27 quy định người đang giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ trong đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ được nâng lương vượt bậc trong cùng hạng chức danh nếu không vi phạm kỷ luật và trong thời gian giữ bậc liền kề đạt một trong các thành tích sau:

- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu và được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội;

- Được tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng;

- Được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;

- Được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 27/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

350

Văn bản liên quan