Văn bản chứng minh là chuyên gia theo Nghị định 11 gồm những gì?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH, văn bản chứng minh là chuyên gia theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP là một trong các giấy tờ sau:

  • Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

  • Giấy tờ chứng minh theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Cũng theo Thông tư 40, văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, bao gồm:

  • Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

  • Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

607

Văn bản liên quan