Văn bản hợp nhất Luật Kế toán 2015 và Luật Quản lý thuế 2019

Thư Ký Luật giới thiệu tới Quý thành viên và bạn đọc về Văn bản hợp nhất các quy định liên quan đến Luật Kế toán nhằm giúp Quý thành viên tra cứu các quy định pháp luật một cách dễ dàng, thuận tiện nhất.

Theo đó, Văn bản hợp nhất các văn bản sau đây:

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Lưu ý, nội dung của văn bản được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.

- Người làm công tác kế toán.

- Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Xem nội dung chi tiết tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH được ban hành ngày 04/7/2019.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

496

Văn bản liên quan