Việc bán nợ xấu đã mua phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN, việc bán nợ xấu đã mua được lập thành hợp đồng bằng văn bản, giá bán nợ là mức giá cao nhất trên cơ sở so sánh, tham khảo các mức giá chào mua của khoản nợ xấu đó để giảm tổn thất trong xử lý nợ xấu.

Cũng theo Thông tư 09/2017/TT-NHNN, công ty Quản lý tài sản có thể ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ bán khoản nợ xấu theo các yêu cầu, điều kiện do Công ty Quản lý tài sản xác định.

Ngoài ra, việc bán nợ xấu đã mua phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:

  • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
  • Bảo đảm sự khách quan, công khai, minh bạch;
  • Thu hồi tối đa khoản nợ, kể cả lãi, phí phải trả;
  • Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng việc mua bán nợ xấu để hưởng lợi bất hợp pháp.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan