Việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ được thực hiện như thế nào?

Ngày 29/12/2015, Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ. Trong đó, Thông tư 09 đã quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Trường hợp bên thuê nhà ở công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BXD thì bên cho thuê nhà sẽ tiến hành việc cưỡng chế thu hồi như sau:

  • Trước tiên, bên cho thuê nhà ở công vụ có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề nghị cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

  • Sau đó, trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý vận hành, cơ quan quản lý nhà ở công vụ kiểm tra và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ theo quy định tại Thông tư này.

  • Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật về nhà ở công vụ hiện hành để ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ và gửi Quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành, người thuê nhà;

  • trường hợp các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thì cơ quan này phải có văn bản kèm theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ đó tổ chức cưỡng chế thu hồi; chi phí tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ do Bên thuê nhà ở chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp Bên thuê không chi trả thì cơ quan quản lý cán bộ đó có trách nhiệm khấu trừ lương để chi trả.

Xenm chi tiết quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BXD có hiệu lực ngày 16/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan