Việc đo lường trong quân sự, quốc phòng phải đảm bảo yêu cầu gì?

Ngày 07/01/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BQP, hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:

  • Đo lường phải bảo đảm tính thống nhất, chính xác.
  • Hoạt động đo lường phải bảo đảm:
    • Trung thực, khách quan, chính xác, minh bạch;
    • An toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường;
    • Phù hợp với thông lệ quốc tế, quy định của Nhà nước, quy định đặc thù trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng;
    • Thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Cũng theo Thông tư 02/2019/TT-BQP, đơn vị đo sử dụng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng gồm các đơn vị đo pháp định, đơn vị đo khác theo Luật đo lường năm 2011, Nghị định 86/2012/NĐ-CP và các đơn vị đo đặc thù quân sự, quốc phòng.

Xem quy định về chuẩn đo lường tại Thông tư 02/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan