Việc kiểm tra phát hiện hành vi trộm cắp điện được tiến hành như thế nào?

Thông tư 31/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành ngày 05/10/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2013/TT-BCT về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Theo quy định tại Thông tư 31, công tác kiểm tra, phát hiện có hành vi trộm cắp điện được sửa đổi như sau:

1. Trường hợp kiểm tra phát hiện có hành vi trộm cắp điện, Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm lập Biên bản kiểm tra sử dụng điện, Biên bản vi phạm hành chính. Nội dung biên bản gồm:

  • Mô tả hành vi trộm cắp điện và các thông số liên quan tới việc tính toán, xử lý vi phạm sử dụng điện;
  • Vẽ sơ đồ trộm cắp điện;
  • Các chứng cứ khác như phương tiện trộm cắp, ảnh chụp, băng ghi hình, dữ liệu điện tử khác.

2. Trường hợp tạm giữ các tang vật, phương tiện dùng để trộm cắp điện, Kiểm tra viên điện lực phải lập Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và thực hiện niêm phong các tang vật, phương tiện đó.

3. Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm xác định sản lượng điện trộm cắp và số tiền bồi thường tương ứng.

4. Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để thực hiện ngừng cấp điện.

Xem thêm quy định về nội dung kiểm tra tại Thông tư 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

391

Văn bản liên quan