Việc tính tổng KL hoặc thể tích chất ma túy phải đảm bảo KQ, KH

Đây là một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS 2015 được ban hành ngày 02/02/2018.

Theo đó, việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Một là, việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy phải đảm bảo khách quan, khoa học và được thực hiện theo phương pháp, trình tự quy định của Nghị định 19/2018/NĐ-CP.

Hai là, khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định 19/2018/NĐ-CP là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn được tính theo thuốc phiện chứa 10% morphine làm căn cứ quy đổi.

Ba là, tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định của Nghị định 19/2018/NĐ-CP nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.

Đây là nội dung tại Điều 3 Nghị định 19/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 02/02/2018. 

Gởi câu hỏi

206

Văn bản liên quan