Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Lê Hải

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, vốn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm các loại vốn sau:

1. Vốn chủ sở hữu

  • Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp;
  • Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá;
  • Thặng dư vốn cổ phần;
  • Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính;
  • Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý;
  • Vốn khác thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Vốn huy động

  • Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân; vốn huy động thông qua phát hành các loại giấy tờ có giá;
  • Vốn nhận ủy thác đầu tư;
  • Vốn vay các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước;
  • Vốn vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Vốn khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/9/2017.

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan