Xác định chi phí QL chất lượng xây dựng theo hình thức đầu tư PPP

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, Điều 4 Thông tư 08/2019/TT-BXD nêu rõ chi phí thực hiện kiểm tra công tác giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này là một thành phần chi phí thuộc chi phí giám sát hợp đồng dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định chi phí này trên cơ sở các công việc cần thực hiện kiểm tra. Trong đó, chi phí giám sát hợp đồng dự án là một thành phần chi phí trong chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được xác định theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

xac dinh chi phi kiem dinh, giam sat, quan ly chat luong thi cong xay dung theo hinh thuc dau tu PPP, Thong tu 08/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định về chi phí kiểm định, giám sát thi công xây dựng như sau:

  • Chi phí kiểm định quy định tại điểm đ, g khoản 2 Điều 2 Thông tư này và trách nhiệm chi trả chi phí kiểm định được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

  • Chi phí giám sát thi công xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này được xác định theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoặc giao một phần công việc giám sát thi công xây dựng cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này thì tổng chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư không vượt quá chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định. 

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 08/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan