Xác định loại đất, vùng KT, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

Đây là một trong các bước thuộc quy trình xây dựng khung giá đất được quy định tại Thông tư 69/2017/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Theo đó, Điều 6 Thông tư 69/2017/TT-BTNMT hướng dẫn xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất như sau:

xac dinh loai dat, vung kinh te, loai do thi trong xay dung khung gia dat, Thong tu 69/2017/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Thu thập tài liệu về việc xác định loại đất, loại xã (đồng bằng, trung du, miền núi), loại đô thị (đô thị đặc biệt, đô thị từ loại I đến V) và điểm điều tra theo vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất.

 • Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất

  • Rà soát quy định hiện hành về loại đất trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất; vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất;

  • Rà soát loại đất trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh; vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất;

  • Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất.

 • Xác định loại xã trong xây dựng khung giá đất

  • Rà soát quy định hiện hành về phân loại xã trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất;

  • Rà soát loại xã trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế;

  • Xác định loại xã của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế.

 • Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

  • Rà soát quy định hiện hành về phân loại đô thị trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất;

  • Rà soát loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế;

  • Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất của từng vùng kinh tế.

 • Xác định điểm điều tra, vị trí đất điều tra trong xây dựng khung giá đất

  • Xác định điểm điều tra:

- Xác định mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng tỉnh điều tra.
- Tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo các tỉnh điều tra.
- Xác định điểm điều tra.

 • Xác định vị trí đất điều tra:

- Xác định mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng điểm điều tra.
- Tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng điểm điều tra.
- Xác định vị trí đất điều tra.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 69/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ 20/3/2018.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan