Xác định lượng hàng hóa, dịch vụ sai lệch về đo lường

Ngày 19/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường.

Đo lường, Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Xác định lượng hàng hóa, dịch vụ sai lệch về đo lường (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 10 Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định về việc xác định lượng hàng hóa, dịch vụ sai lệch về đo lường như sau:

- Lượng hàng đóng gói sẵn sai lệch về đo lường là tổng số đơn vị hàng đóng gói sẵn đã bán trong thời gian vi phạm pháp luật về đo lường nhân với lượng thiếu do vi phạm. Lượng thiếu do vi phạm được tính bằng giá trị cho phép trừ giá trị trung bình.

- Lượng, hàng hóa, dịch vụ sai lệch khi thực hiện phép đo được tính bằng tổng lượng hàng hóa, dịch vụ đã mua, bán, cung ứng trong thời gian vi phạm pháp luật về đo lường nhân với sai lệch thừa hoặc thiếu so với yêu cầu kỹ thuật đo lường. Sai lệch thừa hoặc thiếu so với yêu cầu kỹ thuật đo lường là giá trị sai lệch khi kiểm tra trừ đi giới hạn sai số cho phép của kết quả đo tương ứng.

Ngoài ra, tại Điều 11 Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định giá của hàng đóng gói sẵn, hàng hóa, dịch vụ khác đã được mua, bán, cung ứng thông qua việc thực hiện phép đo được xác định theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  • Giá thực tế giao dịch, giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu;

  • Giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ tại nơi phát hiện hành vi vi phạm theo thông báo giá của cơ quan tài chính địa phương;

  • Định giá của Hội đồng định giá do cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt hành chính thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Lưu ý: Giá của hàng đóng gói sẵn, hàng hóa, dịch vụ khác đã được mua, bán, cung ứng thông qua việc thực hiện phép đo được xác định là giá trung bình cộng của giá tại thời điểm bắt đầu hành vi vi phạm và giá tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Chi tiết xem tại Nghị định 86/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/12/2012.    

Lê Vy

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan