Xác định máy móc, thiết bị nghiên cứu KH-CN dựa trên tiêu chí nào?

Thông tư 14/2017/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo quy định tại Thông tư 14, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu KHCN phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có cấu tạo đặc thù theo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có tính năng đặc thù theo lĩnh vực để sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

  • Thuộc danh mục máy móc, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước); chủ đầu tư phê duyệt (đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước).

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2018, thay thế Thông tư 01/2014/TT-BKHCN.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan