Xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BTC, đối với mỗi hình thức khoán thì việc xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đi công tác sẽ khác nhau, cụ thể:

Hình thức khoán theo km thực tế

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km bình quân từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại (km)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

  • Trong đó: Tổng số km thực tế của từng lần đi công tác được xác định trên cơ sở khoảng cách thực tế của lộ trình di chuyển ngắn nhất từ cơ quan đến các địa điểm công tác các đợt công tác của từng chức danh nhận khoán.

Hình thức khoán gọn

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km đi công tác bình quân hàng tháng (km)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

  • Trong đó: Số km đi công tác bình quân hàng tháng:

    • Trường hợp áp dụng đối với tất cả các chức danh: Được xác định trên cơ sở tổng số km đi công tác thực tế của 12 tháng trong năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của tất cả các chức danh áp dụng khoán chia (:) Tổng số chức danh áp dụng khoán chia (:) 12 tháng;

    • Trường hợp áp dụng đối với từng chức danh: Được xác định trên cơ sở tổng số km đi công tác thực tế của 12 tháng trong năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của từng chức danh chia (:) 12 tháng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

457

Văn bản liên quan