Xác định sản lượng hợp đồng năm cho nhà máy điện có HĐMBĐ với EVN

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, việc xác định sản lượng hợp đồng năm cho nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi Khoản 1 Điều 27 Thông tư 45/2018/TT-BCT, cụ thể:

XD dinh san luong HD nam cho nha may dien co HD mua ban dien voi EVN, Thong tu 24/2019/TT-BCT

Tổng sản lượng hợp đồng năm của nhà máy điện được xác định theo các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới theo phương pháp lập lịch có ràng buộc. Thông số đầu vào sử dụng trong lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới là giá biến đổi của các nhà máy nhiệt điện, các đặc tính thủy văn và thông số kỹ thuật của nhà máy điện;

Bước 2: Tính toán tổng sản lượng kế hoạch năm của nhà máy điện theo công thức sau:

AGO = EGO nếu a x GO ≤ EGO ≤ b x GO

AGO = a x GO nếu EGO < a x GO

AGO = b x GO nếu EGO > b x GO

Trong đó:

  • AGO: Tổng sản lượng kế hoạch năm N của nhà máy điện (kWh);

  • EGO: Sản lượng dự kiến năm N của nhà máy điện xác định từ kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới được quy đổi về vị trí đo đếm (kWh);

  • GO: Sản lượng điện năng phát bình quân nhiều năm của nhà máy điện được quy định trong hợp đồng mua bán điện (kWh);

  • a, b: Hệ số hiệu chỉnh sản lượng năm do Bộ Công Thương công bố, trừ trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có thỏa thuận khác và thống nhất trong hợp đồng mua bán điện.

Bước 3: Tính toán tổng sản lượng hợp đồng năm của nhà máy điện theo công thức sau:

Qc = α x AGO

Trong đó:

  • Qc: Tổng sản lượng hợp đồng năm N (kWh);

  • AGO: Sản lượng kế hoạch năm N của nhà máy điện (kWh);

  • α: Tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng áp dụng cho năm N (%).

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 24/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

384

Văn bản liên quan