Xây dựng chương trình khuyến nông trung ương dựa trên những căn cứ nào?

Nghị định 83/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 24/5/2018 về khuyến nông, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Theo đó, căn cứ để xây dựng chương trình khuyến nông trung ương được Nghị định 83 quy định như sau:

  • Chủ trương, định hướng, chiến lược, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn và các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực của ngành;
  • Nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế; nhu cầu thực tiễn sản xuất;
  • Các chính sách đầu tư, khuyến khích đầu tư và dự báo nguồn lực đầu tư của khu vực nhà nước, tư nhân cho hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trong thời gian thực hiện chương trình;
  • Chương trình, dự án, điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp mà Việt Nam là thành viên hoặc đã tham gia ký kết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là cơ quan tổ chức xây dựng và phê duyệt chương trình khuyến nông trung ương theo từng giai đoạn 5 năm, 10 năm phù hợp với kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn của ngành.

Nghị định 83/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

555

Văn bản liên quan