XĐ thời hạn gửi báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu DV viễn thông

Đây là quy định đáng quan tâm tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông.

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm lập báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông theo mẫu quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BTTTT và gửi về Cục Viễn thông theo thời hạn như sau:

bao cao nghiep vu thuyet minh doanh thu dich vu vien thong, Thong tu 21/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông quý chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý;

- Báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông năm kèm theo phần thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của doanh nghiệp (nếu có) chậm nhất là 105 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Quy định về kỳ lập báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp theo quy định kỳ lập báo cáo tài chính của pháp luật kế toán. Doanh nghiệp nộp báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu cung cấp dịch vụ viễn thông theo một trong các hình thức sau:

  • Nộp qua đường bưu chính, chuyển phát đến Cục Viễn thông;

  • Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông;

  • Nộp thông qua thư điện tử chính thức của doanh nghiệp bản báo cáo có chữ ký số hoặc bản scan báo cáo có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp đến địa chỉ thư điện tử được Cục Viễn thông công bố;

  • Sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến do Cục Viễn thông cung cấp.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/4/2020. 

Thu Ba

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan