Xem xét, xử lý kỷ luật HVVP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bao lâu?

Ngày 14/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xem xét, xử lý kỷ luật HVVP , Nghị định 103/2007/NĐ-CP

Xem xét, xử lý kỷ luật HVVP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bao lâu? (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 25 Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định tong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày phát hiện vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tiến hành xem xét có kết luận chính thức về vụ việc vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết luận chính thức về vụ việc vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc từ ngày bản án về vụ vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét, xử lý hoặc báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới để xảy ra vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

Chi tiết xem tại Nghị định 103/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 23/7/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan