Xử lý, trám lấp giếng khoan thăm dò nước dưới đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTNMT vào ngày 29/12/2017 quy định cụ thể về việc xử lý, trám lấp giếng khoan thăm dò nước dưới đất.

Theo đó, Thông tư 74 quy định việc xử lý, trám lấp giếng được thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, trước ngày thi công các giếng khoan thăm dò, chủ giấy phép thông báo bằng văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình thăm dò về danh sách dự kiến các giếng khoan thăm dò phải trám lấp và thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện thi công trám lấp giếng để theo dõi, kiểm tra (nếu cần).

  • Sau khi hoàn thành việc trám lấp, chủ giấy phép có trách nhiệm báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng, trong đó phải nêu rõ việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng theo quy định, những vấn đề phát sinh trong quá trình trám lấp giếng (nếu có) và được thể hiện trong báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Xem chi tiết Thông tư 72/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan