Xử lý, trám lấp giếng thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác, sử dụng

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTNMT nhằm quy định cụ thể về việc xử lý, trám lấp giếng thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác, sử dụng

Theo đó, Thông tư 72 quy định giếng thuộc một trong các trường hợp:

  • Có thể tiếp tục khai thác, nhưng chủ giếng không có nhu cầu tiếp tục khai thác, sử dụng nước và không có kế hoạch để sử dụng cho các mục 
  • Bị hỏng không khắc phục được; giếng không thể tiếp tục khai thác do bị ô nhiễm, chất lượng nước không đáp ứng yêu cầu cho mục đích sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác;

Thì sau khi chủ giếng xác định giếng không sử dụng, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm trám lấp giếng tới UBND xã, phường, thị trấn và tự tổ chức thi công trám lấp giếng của mình.

Giếng thuộc trường hợp không sử dụng nằm trong phạm vi bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng mà tổ chức, cá nhân nhận bàn giao mặt bằng không sử dụng thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân nhận bàn giao mặt bằng có trách nhiệm trám lấp giếng theo quy định.

Giếng thuộc trường hợp chủ giếng vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc phải trám lấp giếng theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử lý vi phạm hành chính mà trong đó có áp dụng biện pháp phải trám lấp giếng, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm trám lấp giếng tới UBND cấp xã và tự tổ chức thi công trám lấp giếng của mình. Trường hợp trong quyết định xử lý vi phạm hành chính có quy định cụ thể về thời hạn hoàn thành việc trám lấp giếng thì thực hiện theo quyết định này.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thi công trám lấp giếng không sử dụng, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới UBND cấp xã về việc đã thực hiện trám lấp giếng không sử dụng để theo dõi, tổng hợp.

Xem chi tiết Thông tư 72/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan