Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 22/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 66/2017/TT-BTNMT nhằm quy định chi tiết về yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

Theo đó, Thông tư 66 quy định đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Phải tạo ra kết quả khoa học và công nghệ phục vụ các định hướng ưu tiên phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số lĩnh vực; phát triển hướng công nghệ ưu tiên. Kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thể hiện tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng và đáp ứng được các mục tiêu của chương trình;

  • Phải bao gồm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có quan hệ trực tiếp và gián tiếp với nhau về chuyên môn;

  • Thời gian thực hiện chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ không quá 05 năm, trong đó thời gian tối đa thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể phải phù hợp với quy định đối với từng loại nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thông tư 66 còn quy định yêu cầu của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả; có địa chỉ ứng dụng cụ thể hoặc có khả năng thương mại hóa;

  • Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Đối với đề tài nghiên cứu cơ bản phục vụ công tác xây dựng chính sách và quản lý phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • Tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước;

  • Có tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

  • Kết hợp với nghiên cứu đề tài, khuyến khích tham gia đào tạo sau đại học.

Thời gian thực hiện đề tài được Thông tư 66 quy định không quá 36 tháng tính từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.

Xem chi tiết Thông tư 66/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 06/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan