Yêu cầu đối với cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Yêu cầu đối với cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe
Bích Hoa

Chính phủ ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

 

Theo đó, cơ sở thực hành phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu chung đối với cơ sở thực hành

  • Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chương trình đào tạo thực hành;
  • Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hành theo yêu cầu của chương trình đào tạo thực hành;
  • Có người giảng dạy thực hành đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này và có đủ thời gian hoạt động chuyên môn liên tục ở ngành/chuyên ngành hướng dẫn thực hành ít nhất là 12 tháng.

2. Yêu cầu đối với cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  • Có đủ các yêu cầu quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này;
  • Có phòng học, phòng giao ban, phòng trực dành cho người học thực hành và người giảng dạy thực hành;
  • Có người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 111;
  • Tại cùng một thời điểm, mỗi khoa, phòng có không quá 03 người học thực hành trên 01 giường bệnh hoặc 01 ghế răng;
  • Tổng thời lượng tham gia giảng dạy thực hành của tất cả người giảng dạy thực hành thuộc cơ sở thực hành tối thiểu là 20% và tối đa là 80% của tổng thời lượng chương trình thực hành, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này;
  • Cơ sở thực hành thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 111 phải bảo đảm: Tổng thời lượng tham gia giảng dạy thực hành của tất cả người giảng dạy thực hành thuộc cơ sở thực hành tối thiểu là 50%, tối đa là 80% tổng thời lượng chương trình thực hành được thực hiện tại cơ sở thực hành và chỉ được là cơ sở thực hành thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 111 không quá 02 cơ sở giáo dục đào tạo trình độ đại học, sau đại học và 01 cơ sở giáo dục đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Nghị định 111/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan