Yêu cầu đối với người giới thiệu thuốc cơ sở kinh doanh dược

Thông tư 07/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế đã ban hành quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Thông tư 07 thay thế Thông tư 13/2009/TT-BYT và có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

Theo đó, người giới thiệu thuốc cơ sở kinh doanh dược phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 07 như sau:

1. Người giới thiệu thuốc là người được cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng và được người đứng đầu của chính cơ sở cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” để thông tin thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

2. Người giới thiệu thuốc phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Là người có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên;
  • Được cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng và huấn luyện, đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động giới thiệu thuốc và văn bản quy phạm pháp luật về dược.

3. Các trường hợp sau đây không được tuyển dụng làm người giới thiệu thuốc:

  • Người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;
  • Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Xem thêm trách nhiệm của người giới thiệu thuốc tại Thông tư 07/2018/TT-BYT.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

982

Văn bản liên quan