Yêu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của trường tiểu học

Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của trường tiểu học, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

Yêu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của trường tiểu học (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục của trường tiểu học. Cụ thể như sau:

Đối với cơ sở vật chất của trường tiểu học

Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của nhà trường đảm bảo đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học, cơ sở vật chất cấp tiểu học ít nhất phải đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường phổ thông có nhiều cấp học.

  • Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm duy trì, nâng cao mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  • Nhà trường có trách nhiệm quản lý và sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định. Không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng khi chưa cải tạo, sửa chữa.

Đối với thiết bị giáo dục của trường tiểu học

  • Trường học được trang bị đủ thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Giáo viên có trách nhiệm sử dụng thiết bị giáo dục của nhà trường vào các hoạt động dạy và học; tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bên cạnh  đó, mỗi trường có ít nhất một thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về Tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; mỗi điểm trường có tủ sách dùng chung, khuyến khích mỗi lớp đều có tủ sách lớp học.

Chi tiết xem tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 20/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan