Báo cáo tài chính không đúng quy định, doanh nghiệp bị phạt thế nào?

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo tài chính định kỳ. Thời hạn thực hiện là không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định sẽ bị xử phạt như sau:

Báo cáo tài chính không đúng quy định, doanh nghiệp bị phạt thế nào?

Báo cáo tài chính không đúng quy định, doanh nghiệp bị phạt thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với tổ chức có hành vi vi phạm được áp dụng gấp 02 lần mức phạt tiền đối với mức phạt của cá nhân vi phạm. Theo đó, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính tại Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP là mức phạt áp dụng cho cá nhân vi phạm. Như vậy, doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính sẽ bị áp dụng mức phạt tiền gấp đôi như sau:

 

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu  mẫu theo quy định.

Từ 10.000.000 đồng đến

20.000.000 đồng

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ  trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định.

Từ 20.000.000 đồng đến

40.000.000 đồng

Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và  chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Không lập báo cáo tài chính theo quy định.

Từ 40.000.000 đồng đến

60.000.000 đồng

Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng  từ kế toán.

Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán  và chuẩn mực kế toán.

Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính  nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai  man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu  trách nhiệm hình sự.

Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông  tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách  nhiệm hình sự.

 

Đối với hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính được quy định tại Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP là mức phạt áp dụng đồng thời cho tổ chức và cá nhân nên doanh nghiệp vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt tiền như sau:

 

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền  chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Từ 5.000.000 đồng đến

10.000.000 đồng

Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn  quy định.

Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy  định. 

Từ 10.000.000 đồng đến

20.000.000 đồng

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền  không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà  pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền  chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán  đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo  cáo tài chính.

Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời  hạn quy định.

Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật.

Từ 20.000.000 đồng đến

30.000.000 đồng

Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt  Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm  quyền.

Từ 40.000.000 đồng đến

50.000.000 đồng

Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

 

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo tài chính không đúng quy định bên cạnh việc bị phạt tiền còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tùy vào hành vi vi phạm. Do đó, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo tài chính hằng năm đúng theo quy định của pháp luật nếu không muốn bị phạt nặng.

Thùy Trâm

157

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan