Hồ sơ và các loại phí phải nộp khi đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính hết hạn?

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trình tự thực hiện cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn như thế nào?

Căn cứ tiểu mục 3 Mục I Phần II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về trình tự thực hiện cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn như sau:

- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính vàgửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

 - Kết quả giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hồ sơ và các loại phí phải nộp khi đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính hết hạn?

Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn bao gồm những gì?

Căn cứ tiểu mục 3 Mục I Phần II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về thành phần, số lượng hồ sơ như sau:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

+ Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

+ Các tài liệu sau nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất:

++ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phủ hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

++ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thủ hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên

++ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

++ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

++ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Lưu ý:

- Doanh nghiệp nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Cách thức thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn);

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật.

Quy định về các loại phí mà doanh nghiệp phải nộp để xin cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn?

Căn cứ tiểu mục 3 Mục I Phần II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định các loại phí như sau:

- Phạm vi liên tỉnh: 10.750.000 đồng

- Quốc tế chiều đến: 14.750.000 đồng

- Quốc tế chiều đi: 17.250.000 đồng

- Quốc tế hai chiều: 19.750.000 đồng

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

Khánh Linh

Gởi câu hỏi