Hợp đồng mua bán điện phục vụ sinh hoạt

Hộ gia đình, cá nhân (bao gồm cả người thuê nhà để ở) khi có nhu cầu đăng ký mua điện thì thực hiện ký Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt với bên bán điện (đơn vị bán lẻ điện) theo mẫu như sau:

 Mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (kèm theo 9 điều khoản khung)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

………...….,ngày…. tháng….. năm …..

HỢP ĐỒNG

MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 

Mã số Hợp đồng…………….

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ nhu cầu mua điện của Bên mua điện,

Chúng tôi gồm:

Bên bán điện (Bên A):........................................................................................................................

Đại diện là ông (bà):............................................... Chức vụ:............................................................

Theo văn bản ủy quyền số:.................................. ngày……… tháng…………. năm...................

Do ông (bà):............................................................. Chức vụ .............................. ký.

Địa chỉ:...................................................................................................................................................

Số điện thoại:…………………..Số Fax:………………….. Email:..................................................

Tài khoản số:........................................................... Tại Ngân hàng:.................................................

Mã số thuế:………………………………Số điện thoại chăm sóc khách hàng:..........................

Bên mua điện (Bên B): Đại diện là ông (bà):.................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................................

Số CMT/ hộ chiếu:……………………..Cấp ngày…….tháng……năm……Tại...........................

Số điện thoại:.......................................................... Email:..................................................................

Số điện thoại nhận tin nhắn:.............................................................................................................

Theo giấy ủy quyền ngày……….tháng……...năm…………của..................................................

Số hộ dùng chung:................................................ (danh sách đính kèm).

Tài khoản số:........................................................... Tại Ngân hàng:................................................

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mua bán điện với những nội dung sau:

Điều 1. Các nội dung cụ thể

1. Hai bên thống nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG kèm theo Hợp đồng này.

2. Địa chỉ sử dụng điện:......................................................................................................................

3 Vị trí xác định chất lượng điện năng:............................................................................................

4. Vị trí lắp đặt công tơ điện:...............................................................................................................

5. Hình thức và thời hạn thanh toán tiền điện:

a) Hình thức thanh toán:

□ Nộp tiền vào tài khoản của Bên A                                     □ Tiền mặt

Tại............................................................................................................................................................

b) Thời hạn thanh toán: …… ngày kể từ ngày Bên A thông báo thanh toán lần đầu.

c) Hình thức thông báo thanh toán (văn bản, fax, điện thoại, thư điện tử, tin nhắn sms...)……

Điều 2. Những thỏa thuận khác

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ... (hoặc từ ngày ký hợp đồng) đến ngày ... tháng ... năm ... (hoặc đến ngày Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt). '

Trong thời gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN B
(Ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

389

Gởi câu hỏi