Không nên nhầm lẫn giữa ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đều là những chính sách có lợi cho nhà đầu tư nhằm mục đích khuyến khích đầu tư. Tuy nhiên, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, không nên nhầm lẫn.

ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư, Luật Đầu tư 2020

Không nên nhầm lẫn giữa ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư (Ảnh minh họa)

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý khách hàng và Thành viên một số nội dung để phân biệt rõ quy định ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư. Cụ thể như sau:

Nội dung

Ưu đãi đầu tư

Hỗ trợ đầu tư

Đối tượng được hưởng

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020;

- Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020;

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

>> So với Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng (in đậm) được hưởng ưu đãi đầu tư.

(theo khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020)

- Doanh nghiệp công nghệ cao;

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tổ chức khoa học và công nghệ;

- Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật; và

- Các đối tượng khác.

(theo khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư 2020)

Hình thức áp dụng

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

- Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

>> Luật Đầu tư 2020 cũng đã bổ sung thêm Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư (in đậm).

(theo khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020)

- Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

- Hỗ trợ tín dụng;

- Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;

- Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

- Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

(theo khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư 2020)

Quy định áp dụng

Nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư. Căn cứ vào:

  • Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

  • Quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, nếu Luật Đầu tư 2014 quy định:

1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

 thì theo Luật Đầu tư 2020 chỉ còn quy định nhà đầu tư sẽ tự xác định ưu đãi đầu tư mà không còn trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để áp dụng ưu đãi đầu   tư.

 (theo Điều 17 Luật Đầu tư 2020)

Khác với ưu đãi đầu tư sẽ do nhà đầu tư tự xác định thì việc áp dụng hỗ trợ đầu tư được quy định như sau:

- Căn cứ quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng thuộc khu kinh tế.

- Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng ưu đãi và áp dụng các phương thức huy động vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

 (theo Điều 19 Luật Đầu tư 2020)

Như vậy, từ 01/01/2021, ưu đãi đầu tư sẽ hoàn toàn do nhà đầu tư tự xác định. Bởi lẽ, ưu đãi đầu tư là quyền lợi mà pháp luật cho phép và nhà đầu tư cần chủ động để được hưởng quyền lợi này. Từ những nội dung trên, có thể thấy ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư là cụm từ thường đi chung nhưng thực tế là 2 khái niệm khác nhau, nhà đầu tư không nên nhầm lẫn.

Lưu ý: Luật Đầu tư 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Đầu tư 2014.

Thùy Trâm

113

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan