Luật Đầu tư 2020: Bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư

Bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Luật Đầu tư 2020 , chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021.

Bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020: Bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định 04 hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

4. Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Hiện hành:

Luật Đầu tư 2014 chỉ quy định 03 hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

  • Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

  • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư mới là khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Theo đó, khấu hao nhanh là việc trích khấu hao theo hướng đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn trong những năm đầu sử dụng tài sản cố định.

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp khấu hao nhanh tài sản cố định được quy định như sau:

Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Căn cứ quy định này trường hợp khấu hao nhanh được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao, phải đảm bảo kinh doanh có lãi thì được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.

Quy định cụ thể, hướng dẫn áp dụng hình thức ưu đãi đầu tư theo phương pháp khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư 2020 sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.

Thùy Trâm

311

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan