Tải về toàn bộ 37 biểu mẫu chứng từ kế toán dùng cho doanh nghiệp 2021

Hiện nay, các biểu mẫu chứng từ kế toán đang được áp dụng tại các doanh nghiệp như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, hợp đồng giao khoán,… đều được thực hiện theo mẫu. Mời Quý Khách hàng và Thành viên tải về 37 biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất.

biểu mẫu chứng từ kế toán

Tải về toàn bộ 37 biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất (Ảnh minh họa)

 Tổng hợp 37 biểu mẫu chứng từ kế toán

Theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, các biểu mẫu chứng từ kế toán đang được áp dụng hiện nay bao gồm:

Stt

Tên chứng từ

Số hiệu

I. Lao động tiền lương

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

05-LĐTL

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

II. Hàng tồn kho

13

Phiếu nhập kho

01-VT

14

Phiếu xuất kho

02-VT

15

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

03-VT

16

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

17

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

05-VT

18

Bảng kê mua hàng

06-VT

19

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

III. Bán hàng

20

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

01-BH

21

Thẻ quầy hàng

02-BH

IV. Tiền tệ

22

Phiếu thu

01-TT

23

Phiếu chi

02-TT

24

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

25

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

26

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

27

Biên lai thu tiền

06-TT

28

Bảng kê vàng tiền tệ

07-TT

29

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

30

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

08b-TT

31

Bảng kê chi tiền

09-TT

V. Tài sản cố định

32

Biên bản giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

33

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

34

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

35

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

36

Biên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

37

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

Quý Khách hàng và Thành viên có thể tải về toàn bộ biểu mẫu chứng từ kế toán tại nút Tải về phía trên bài viết hoặc tải về từng biểu mẫu tại tên biểu mẫu tương ứng.

1,440

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan