Tăng phụ cấp trách nhiệm của Kế toán trưởng, phụ trách kế toán từ 01/7/2020

Kế toán trưởng và phụ trách kế toán có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không? Nếu có thì mức hưởng là bao nhiêu? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên, Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này như sau:

phụ cấp trách nhiệm kế toán

Ảnh minh họa

1. Đối với Kế toán trưởng

Theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

- Cơ quan nhà nước;

- Đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

- Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể.

Hiện nay, lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, theo đó, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng đối với Kế toán trưởng sẽ là 0,2 x 1.490.000 đồng/tháng = 298.000 đồng.

Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng 110.000 đồng /tháng so với năm 2019 và là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong những năm vừa qua. Đồng thời, với việc tăng lương cơ sở này, phụ cấp trách nhiệm của Kế toán trưởng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng, cụ thể, dự kiến từ ngày 01/7/2020, phụ cấp trách nhiệm của Kế toán trưởng sẽ nâng lên mức 320.000 đồng/tháng.

Đối với người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước thì được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

2. Đối với phụ trách kế toán

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV, người được bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

Như vậy, hiện nay phụ cấp trách nhiệm hàng tháng đối với phụ trách kế toán là 140.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, với đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ thì dự kiến từ ngày 01/7/2020, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng đối với phụ trách kế toán sẽ nâng lên mức 160.000 đồng/tháng.

Đối với người được bố trí phụ trách kế toán ở ở Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước thì được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Nguyễn Trinh 

3,821

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan