Từ 2021, bãi bỏ 01 trường hợp không phải ký quỹ thực hiện dự án đầu tư

Sắp tới, Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực, dẫn đến nhiều chính sách về đầu tư kinh doanh sẽ thay đổi so với hiện hành. Trong đó, bãi bỏ 01 trường hợp không phải ký quỹ thực hiện dự án đầu tư.

không phải ký quỹ thực hiện dự án đầu tư, Luật đầu tư 2020

Từ 2021, bãi bỏ 01 trường hợp không phải ký quỹ thực hiện dự án đầu tư (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ 04 trường hợp sau đây:

  • Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

  • Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

  • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

Lưu ý: Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

Hiện nay, tại Điều 42 Luật Đầu tư 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ 05 trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả

  • Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

  • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

  • Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

  • Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, có thể thấy, Luật Đầu tư 2020 đã bãi bỏ 01 trường hợp không phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện đầu tư so với quy định hiện nay. Do đó, từ ngày 01/01/2021 chỉ có 04 trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư, đồng thời trường hợp nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế sẽ vẫn phải thực hiện biện pháp bảo đảm.

>>> Xem thêm: 09 điểm mới nổi bật về đầu tư kinh doanh áp dụng từ 01/01/2021

Ty Na

58

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan