Giáo dục quốc phòng
  •  Một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  • Một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  • 17:34, 30/09/2014
  • Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), công tác giáo dục QP-AN trên phạm vi cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực.
  • Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  • Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  • 16:57, 12/12/2013
  • Từ ngày 01-01-2014, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018