03 lưu ý về lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2 (mới nhất)

Theo quy định hiện hành, từ ngày 01/07/2020 giáo viên cấp 1, cấp 2 phải có bằng đại học trở lên. Theo đó, giáo viên không đạt trình độ chuẩn cần lưu ý 03 nội dụng về lộ trình nâng chuẩn giáo viên sau đây.

nâng chuẩn giáo viên

03 lưu ý về lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2 (mới nhất) (Ảnh minh họa)

1. Điều kiện thực hiện nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2

Căn cứ theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Theo đó, tại Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện để thực hiện nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2 như sau:

 • Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/07/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu là giáo viên thuộc đối tượng trình độ chuẩn được đào tạo.

 • Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/07/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định là đối tượng giáo viên thuộc đối tượng  trình độ chuẩn được đào tạo.

Như vậy, nếu giáo viên đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì thực hiện lộ trình nâng chuẩn giáo viên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đối với giáo viên chưa đạt chuẩn nhưng không đủ điều kiện về thời gian công tác thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT.

2. Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 71/2020/NĐ-CP, việc xác định lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng chuẩn giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Đồng thời, việc nâng chuẩn giáo viên phải được thực hiện đúng lộ trình theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 71/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đối với giáo viên cấp 1: Lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1 được thực hiện thành hai giai đoạn (từ ngày 01/07/2020 đến 31/12/2030):

 • Giai đoạn 1: Từ ngày 01/07/2020 đến 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

 • Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

- Đối với giáo viên cấp 2: Lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 2 được thực hiện thành hai giai đoạn (từ ngày 01/07/2020 đến 31/12/2020):

 • Giai đoạn 1: Từ ngày 01/07/2020 đến 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

 • Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

3. Giáo viên học nâng chuẩn được hưởng 100% lương và các chế độ phụ cấp

Để đảm bảo quyền lợi đối với giáo viên tham gia nâng chuẩn, tại Điều 10 Nghị định 71/2020/NĐ-CP đã quy định rõ quyền của giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn như sau:

 • Được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được hỗ trợ tiền đóng học phí (áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với sinh viên sư phạm);

 • Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục;

 • Được hưởng 100 % lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giáo viên được cử đi học nâng chuẩn có trách nhiệm sau đây :

 • Thực hiện các quy định về đào tạo, quy chế và quy định về thời gian đào tạo; chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia các hoạt động đào tạo;

 • Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

 • Trong suốt thời gian khóa học, giáo viên vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định khi không phải tham gia các hoạt động đào tạo;

 • Trường hợp giáo viên không hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định dẫn đến phải kéo dài thời gian đào tạo thì phải tự túc các khoản chi phí đào tạo phát sinh trong thời gian đào tạo kéo dài.

Như vây, có thể thấy, giáo viên được cử đi học nâng chuẩn được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, giáo viên nâng chuẩn phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

Ty Na

899

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan