Cơ sở giáo dục tại TP.HCM có mức độ an toàn dưới 30% sẽ không được dạy học

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 1371/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này đã nêu rõ 10 tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid-19 đối với từng cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong đó, tùy vào mức độ đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 mà quyết định các cơ sở giáo dục có được tổ chức hoạt động hay không, cụ thể:

Đối với cơ sở giáo dục nầm non:

  • Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao (Được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ);

  • Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an toàn cao (Được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm);

  • Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bình (Có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm);

  • Từ 30% đến dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ);

  • Dưới 30%: Mức độ an toản rất thấp (Không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ).

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông:

  • Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao (Được tổ chức hoạt động dạy học);

  • Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an toàn cao (Được tổ chức hoạt động dạy học, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm);

  • Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bình (Có thể tổ chức hoạt động dạy học, nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm);

  • Từ 30% đến dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy học);

  • Dưới 30%: Mức độ an toản rất thấp (Không được tổ chức hoạt động dạy học).

Chi tiết từng tiêu chí xem tại Quyết định 1371/QĐ-BCĐ được ban hành ngày 23/4/2020.

Lê Hải 

261

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan