Được tuyển dụng vào viên chức sau 01/7/2020, giáo viên ký hợp đồng thế nào?

“Giáo viên được tuyển dụng vào viên chức sau 01/07/2020 sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hay hợp đồng làm việc không xác định thời hạn?” Đây là câu hỏi THƯ KÝ LUẬT nhận được thường xuyên từ Quý Khách hàng và Thành viên.

Được tuyển dụng vào viên chức

Được tuyển dụng vào viên chức sau 01/7/2020, giáo viên ký hợp đồng thế nào? (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về loại hợp đồng làm việc áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức như sau:

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Do đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp:

  • Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định;

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

  • Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định;

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, tại Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết (kể cả trường hợp viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác), sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, giáo viên được tuyển dụng vào viên chức sau ngày 01/7/2020 nếu không làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn (Lưu ý: thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng). Ngược lại, giáo viên được tuyển dụng vào viên chức sau ngày 01/7/2020 làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Mặt khác, trong trường hợp giáo viên được tuyển dụng vào viên chức trước ngày 01/7/2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết. Đồng thời, sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì giáo viên sẽ được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

Ty Na

804

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan